MENU Zapri

Spletna šola plač v javnem sektorju

Najpomembnejše informacije in novosti za ustrezen obračun plač v javnem sektorju vam bo na seminarju v 2 sklopih predstavila Štefka Korade Purg.

Sistem plač v javnem sektorju

O plačnem sistemu v javnem sektorju potekajo številne razprave, v zadnjem času tudi pogajanja za spremembe in prenovo. Ker pa je plača ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, je treba dobro poznati veljavni sistem, da bo potem možen zakonit prehod v nov sistem, ko bo vzpostavljen. Zato morajo delodajalci v javnem sektorju, kjer gre za rabo javnih sredstev, poznati pravno ureditev plačnega sistema javnega sektorja, da bodo zakonito določali, obračunavali in izplačevali plače.

Namen seminarja je predstaviti pravne podlage na področju plač in sistemsko ureditev plačnega sistema javnega sektorja, sestavne dele plač ter ureditev dodatkov, delovne uspešnosti, ocenjevanja in napredovanja. Predstavljene bodo vsebine, ki jih morajo poznati kadroviki in računovodje, za pravilno določanje, obračun ter izplačilo plač. Dobro poznavanje veljavnega sistema je temeljnega pomena za pravilno izvrševanje pravic javnih uslužbencev ter za pripravo na prihajajoče spremembe.

 

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja so v javnem sektorju urejeni s kolektivnimi pogodbami dejavnosti in poklicev oziroma z aneksi, ki to področje urejajo od leta 2012 dalje. Pri določanju in izplačevanju povračil stroškov in drugih prejemkov je treba upoštevati tudi določbe ZDR-1.

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, uveljavljeni v letih 2021, 2013, 2018, 2021 in 2022, so odpravili varčevalne ukrepe, sprejete z ZUJF v letu 2012, zato je bilo v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki uveljavljenih tudi precej sprememb, ki pomembno vplivajo na pravilen obračun. Zato je treba poznati in upoštevati vse anekse, sklenjene od leta 2012 dalje, pa tudi nekatere razlage KPND in drugih kolektivnih pogodb, ki omogočajo pravilen obračun in pravilno določanje pravic javnim uslužbencem na področju povračil stroškov in drugih prejemkov.

Na seminarju bo celovito predstavljena ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov, in sicer z navedbo vseh aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, razlag KPND in KP dejavnosti. Prav tako bo predstavljena uredba, ki ureja povračila stroškov na službenem potovanju v tujino.

 

Spletni seminarji:

Sistem plač v javnem sektorju: 20. 6. od 9.00 do 11.00

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju: 20. 6. od 11.30 do 13.30

 

Program

Sistem plač v javnem sektorju

Pravne podlage:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (obseg veljavnosti, sestava plače, plačne skupine in plačne podskupine, pravila glede določanja, obračunavanja in izplačevanja plač za javne uslužbence, direktorje/ravnatelje in funkcionarje)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (orientacijska delovna mesta, višina in pogoji za izplačevanje dodatkov, ureditev redne delovne uspešnosti)
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli v povezavi  sistemizacijo delovnih mest
 • Uredbe vlade (napredovanje v plačne razrede, plače direktorjev, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in prodaje blaga in storitev na trgu, položajni dodatek, plače za delo v tujini, enotna metodologija)
 • Pravilniki (uvrstitve direktorjev v plačne razrede, merila in kriteriji za delovno uspešnost direktorjev)

Določitev osnovne plače:

 • Določitev plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva
 • Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob zaposlitvi, premestitvi in imenovanju oziroma napredovanju v naziv ali višji naziv

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje v višji plačni razred:

 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje in napredovanje v višji plačni razred (pravila, roki, akti, postopek)

Nagrajevanje delovne uspešnosti:

 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Dodatki:

 • Ureditev dodatkov v ZSPJS in v Kolektivni pogodbi za javni sektor
 • Pregled dodatkov in pravil za obračun in izplačevanje dodatkov

Razprava, sodna praksa, odgovori na vprašanja

 

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v ZDR-1 in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter veljavnost določb

Ureditev povračil stroškov na službenem potovanju v tujino

Minimalna plača - povezava s povračili stroškov in drugimi prejemki

Regres za letni dopust

Nagrade študentom in dijakom za obvezno prakso

Pregled posameznih povračil stroškov in drugih prejemkov, višine in pogoji, in sicer:

 • regres za prehrano
 • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
 • povračila stroškov na službenem potovanju vključno z dnevnicami za službeno potovanje v državi
 • kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene
 • jubilejne nagrade
 • solidarnostna pomoč
 • terenski dodatek

Razprava, sodna praksa, odgovori na vprašanja

Predavatelji

Kotizacija

Sklop 2 predavanj (240 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na spletnem seminarju (2 predavanji)
 • strokovno literaturo,
 • 90-dnevni dostop do posnetka.

1 predavanje (130 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na spletnem seminarju (1 predavanje po vaši izbiri),
 • strokovno literaturo,
 • 90 dnevni dostop do posnetka.