MENU Zapri

Letno poročanje samostojnih podjetnikov in letne obdelave v Minimaxu (posnetek)

Spoznajte specifike letnega poročanja (za samostojne podjetnike) ter postopke priprave letnega poročila v Minimaxu.

Poslovno leto 2023 je zaključeno, roki za predložitev davčnega obračuna in letnega poročila pa se hitro približujejo. Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov pripravljajo le davčni obračun. Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, pa so dolžni predložiti tako davčni obračun, kakor tudi letno poročilo.

V februarju 2024 smo izvajali 2 sklopa webinarjev - v prvem smo udeležence seznanili s specifikami letnega poročanja za samostojne podjetnike in »normirance«, v drugem pa predstavili postopke priprave letnega poročila, zaključka leta in otvoritve novega poslovnega leta v Minimaxu ter pripravo podatkov za FURS in Ajpes.

Zaradi velikega zanimanja smo se odločili, da sedaj omogočimo še naročilo posnetkov, v kolikor se seminarjev niste utegnili udeležiti. Naročilo posnetkov priporočamo vsem uporabnikom, ki bi želeli spoznati postopke letnih obdelav v Minimaxu, predvsem pa samostojnim podjetnikom, saj bomo odgovorili na ključne dileme v povezavi z letnim poročanjem samostojnih podjetnikov.

Pomembno: za letno poročanje v družbah z omejeno odgovornostjo pa lahko naročite posnetek tukaj: posebnosti priprave letnega poročila za d.o.o.

 

Program

1. del: Letno poročanje samostojnih podjetnikov:

predava Mojca Müller, ANOVA

Letno poročanje za »normirani« s.p.:

 • Osnovne značilnosti »normirancev«
 • Obvezne evidence in poročila »normiranca«
 • Izračun dohodnine in nova lestvica normiranih odhodkov za leto 2023
 • Izračun nove višine akontacije dohodnine in obveznih socialnih prispevkov
 • Primer priprave davčnega obračuna

Letno poročanje za »običajni« s.p.:

 • Osnovne notranje kontrole pred pripravo davčnega obračuna:
  • Pregled in uskladitev osnovnih sredstev;
  • Pregled in uskladitev terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev;
  • Pregled in uskladitev stanja zalog;
  • Kontrola prejetih in danih posojil;
  • Pregled stanja bruto bilance in uskladitev s pomožnimi evidencami
 • Davčno priznavanje odhodkov 
 • Davčne olajšave 
 • Pokrivanje davčne izgube preteklih let
 • Primer priprave davčnega obračuna 
 • Izračun nove višine akontacije dohodnine in obveznih socialnih prispevkov
 • Poročanje za namene javne objave in statistike:
  • Obseg poročanja in razkritja
  • Obvezne priloge k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida?

 

2.del: Letne obdelave v Minimaxu:

Predavata Mateja Krapež in Andreja Berce, Seyfor

Priprave na letni obračun v Minimaxu:

 • Na kaj vse moramo biti pozorni pred prehodom v novo poslovno leto v Minimaxu?
 • Uskladitev odprtih postavk v Minimaxu:  
 • Pregled registra osnovnih sredstev v Minimaxu
 • Pregled knjižb »na napačni strani«
 • Pregled negativnih saldov na kontih
 • Pregledi preko dvostavnega knjigovodstva
 • Kontrola stanja zalog ter prehod v novo poslovno leto pri zalogah

Postopek letnih obdelav v Minimaxu:

 • Izvedba korakov letnih obdelav:
  • tečajne razlike odprtih postavk,
  • prenos limita,
  • zapiranje kontov stroškov in odhodkov,
  • zapiranje kontov prihodkov.
 • Priprava davčnega obračuna,
 • Knjiženje poslovnega rezultata,
 • Statistična poročila,
 • Otvoritev novega leta.

Predavatelji

Kotizacija

Naročilo posnetka (89 € + DDV)

Cena vključuje:

 • 60-dnevni dostop do posnetka
 • gradivo