MENU Zapri

Knjigovodska šola za Saop uporabnike

Osnove knjigovodenja, posebnosti knjigovodstva v javnem sektorju ter prikaz temeljnih postopkov v knjigovodskih modulih programa Saop

V sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo v mesecu maju in juniju za uporabnike Saop programov pripravljamo celovito izobraževanje na področju osnov knjigovodenja. Izobraževanje bo obsegalo več kot 20 šolskih ur uporabnih nasvetov s področja vsebine, zakonodaje ter prikazov postopkov skozi program Saop. Naš cilj je, da vam na enem mestu predstavimo bistvene informacije, namenjene osvežitvi poznavanja osnov knjigovodenja. Po drugi strani pa gremo korak dlje - za učinkovit prenos teorije v prakso, smo izobraževanje nadgradili s konkretnimi prikazi postopkov v našem programu, s čimer vam želimo še dodatno olajšati uvajanje v področje knjigovodstva.

 

Komu je izobraževanje namenjeno?

Udeležbo svetujemo predvsem knjigovodjem in računovodjem začetnikom, ki se na novo srečujete s knjigovodenjem v programu Saop. Primerno je tudi za vse tiste, ki želite osvežiti poznavanje temeljnih postopkov v knjigovodskih modulih programa Saop.

 

Kako bo potekalo?

Izobraževnaje je razdeljeno na 3 sklope - ob prijavi lahko izberete vse, lahko pa le posameznega. Šola knjigovodenja bo potekala prek spleta in bo snemana, kar pomeni, da boste po zaključku prejeli tudi posnetek za kasnejše utrjevanje snovi.

 

 

Program

1. sklop - Osnove knjigovodenja:

Predavateljica: mag. Darinka Kamenšek, Visoka šola za računovodstvo in finance

Termini: 16. in 17. maj 2023 (od 9:00 - 12:00) na spletu

Vsebina:

 • Računovodstvo kot informacijska dejavnost in vrste računovodstev
 • Knjigovodstvo kot sestavina računovodstva
 • Knjigovodstvo:
  • knjigovodske listine,
  • izvajanje del v računovodstvo,
  • poslovne knjige,
  • vrste kontov (aktivni, pasivni, konti sredstev, konti obveznosti, konti prihodkov, konti odhodkov), oblike kontov, knjiženje sprememb na kontih
 • Knjiženje izbranih poslovnih dogodkov
 • Obrazložitev in prikaz pojmov:
  • prihodek,
  • odhodek,
  • strošek,
  • izdatek
  • prejemek

 

2. sklop - Posebnosti knjigovodenja v javnem sektorju:

Predavateljica: dr. Erna Štefe, Visoka šola za računovodstvo in finance

Termini: 23. in 24. maj 2023 (od 9:00 - 12:00) na spletu

Vsebina:

 • Pravne podlage računovodenja v javnem sektorju:
  • Zakon o javnih financah
  • Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi, izdani na njegovi podlagi
 • Proračunski uporabniki in uporabniki enotnega kontnega načrta:
  • Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskega proračuna
  • Drugi in določeni uporabniki enotnega kontnega načrta
 • Bistvene značilnosti vodenja poslovnih knjig pri drugih uporabnikih enotnega kontnega načrta:
  • Načelo vodenja poslovnih knjig
  • Kontni načrt
  • Ponazoritev knjiženja izbranih poslovnih dogodkov
  • Sestavni deli letnega poročila
 • Bistvene značilnosti vodenja poslovnih knjig pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta:
  • Načelo vodenja poslovnih knjig
  • Ločeno spremljanje poslovanja po dejavnostih
  • Kontni načrt
  • Evidenčno knjiženje
  • Ponazoritev knjiženja izbranih poslovnih dogodkov
  • Sestavni deli letnega poročila

 

3. sklop - Knjigovodenje v programu Saop:

Predavateljica: Nina Remškar, Seyfor d.o.o.

Vsebina:

 • Osnove dvostavnega knjigovodstva v programu Saop (16. in 17. maj od 13:00-14:00):
  • Pregled šifranta strank, dogodkov, temeljnic in kontov
  • Ročni vnos knjižb v posredno knjiženje (prejeti račun, izdani račun, splošna temeljnica, bančni izpisek)
  • Storno knjižb v posrednem knjiženju
  • Kontrole knjižb v posrednem knjiženju
  • Pregledi podatkov (pregled knjiženja, pregled kartice) – OLAP analize
  • Izpisi podatkov (odprte postavke, IOP, opomini, kartice, bilance,…)
  • Odpiranje in zapiranje postavk
 • Evidenčno knjiženje v programu Saop (30. 5. od 9:00 - 10:00):
  • Nastavitve kontov
  • Pravila knjiženja (vrstni red, dogodki)
  • Priprava in knjiženje evidenčnih vknjižb
  • Pregled knjiženih/plačanih postavk
 • Osnove DDV v programu Saop (13. 6. od 9:00 - 10:00):
  • Ročni vnos zapisa v DDV
  • OLAP pregledi in izpisi knjig
  • Obračun DDV-ja
  • Knjiženje temeljnice DDV

 

Predavatelji

Kotizacija

Redna cena (vsi sklopi)

 • udeležba na vseh 3 sklopih knjigovodske šole (20 šolskih ur),
 • strokovna literatura za vsak sklop,
 • 60-dnevni dostop do posnetkov vseh sklopov.

(early-bird cena do 12. maja: 430 € + DDV)

1. sklop: Osnove knjigovodenja

 • udeležba na izbranem sklopu,
 • strokovna literatura za izbran sklop,
 • 60-dnevni dostop do posnetkov izbranega sklopa.

2. sklop: Posebnosti knjigovodenja v javnem sektorju

 • udeležba na izbranem sklopu,
 • strokovna literatura za izbran sklop,
 • 60-dnevni dostop do posnetkov izbranega sklopa.

3. sklop: Knjigovodenje v programu Saop

 • udeležba na izbranem sklopu,
 • strokovna literatura za izbran sklop,
 • 60-dnevni dostop do posnetkov izbranega sklopa.